COCERAL Walne Zgomadzenie Członków - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

COCERAL Walne Zgomadzenie Członków

COCERAL - Posiedzenie Komitetów Roboczych i Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków organizacji

W dniu 3 czerwca br. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetów Roboczych Europejskiego Stowarzyszenie Handlowców Zbożami i Oleistymi COCERAL.
W posiedzeniach z ramienia Izby Zbożowo-Paszowej udział wzięła p. Anna Zymerman – Sekretarz Generalny.

Podczas e-spotkania Komitetu Roboczego ds. rynku i polityki rolnej (MAP) przedstawione zostały prognozy zbiorów zbóż i oleistych w nadchodzącym sezonie, omówione kwestie związane z BREXIT-em (prezentacja dostępna dla członków IZP), cłami importowymi na kukurydzę jak również kwestie tymczasowych kontyngentów taryfowych na pszenicę, jęczmień i kukurydzę.

Podczas spotkania Komitetu Roboczego ds. bezpieczeństwa żywności i pasz (FFS) przedstawione zostały kwestie dotyczące środków ochrony roślin, maksymalnych pozostałości pestycydów, publicznych konsultacji w/s nasion organicznych, statusu nasion z Ukrainy, mykotoksyn oraz NGT.

Odbyła się również wspólna e-sesja obu komitetów roboczych COCERAL (MAP i FFS), która poświęcona była kierunkom nowej unijnej polityki czyli strategii „Od gospodarstwa do widelca” – Farm to Fork strategy oraz strategii bioróżnorodności.

W dniu 4 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu COCERAL oraz Walne tej organizacji. W spotkania tych udział wzięła p. Anna Zymerman. Podczas posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków przyjęty został nowy system wyliczania składek członkowskich (przy dwóch głosach sprzeciwu: PL i NL) oraz zaakceptowane zostały zmiany w statucie organizacji. Zatwierdzone również zostały dokumenty finansowe dotyczące roku 2019 (bilans, rachunek zysków i strat) jak również zatwierdzony został budżet na rok 2020. Przedstawione zostało także sprawozdanie z działalności organizacji według zagadnień branżowych oraz stan ich realizacji. COCERAL przygotował także ankietę dotyczącą satysfakcji członków z realizowanych przez COCERAL działań. Ankieta ma być jeszcze w czerwcu przekazana do członków.

Przedstawione zostały także kwestie wcześniej omawiane na posiedzeniach Komitetów Roboczych COCERAL tj polityki w kwestii nowych technik genomicznych (NGT), umowy handlowe z USA, Mercosur, Wietnamen i innymi, Brexit, stworzenie nowego, unijnego planu kryzysowego dla żywności i pasz, utworzenie nowej grupy roboczej Coceral ds. legislacji paszowej. Dyskusja dotyczyła również strategii komunikacji jaką prowadził / prowadzi Coceral, w tym zmiany podejścia z reaktywnego na pro-aktywne. Przedstawiony został także plan komunikacji jaką planuje prowadzić organizacja.

(opracowanie własne IZP – Anna Zymerman)
Izba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści