Wszysto o IZP - Izba Zbożowo-Paszowa

IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ
Przejdź do treści

Wszysto o IZP

Wszystko o IZP
Czym jest IZP, Struktura, Władze, czym się zajmuje, członkostwo

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 r.) wpisaną do rejestru sądowego, a więc posiadającą osobowość prawną.

Do Izby aktualnie należy ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także od niedawna przemysłu biopaliwowego. Członkami naszymi są również firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Zważywszy, że firmy zrzeszone w Izbie stanowią blisko 70% ogólnopolskiego potencjału w poszczególnych branżach, bez przesady można stwierdzić, że organizacja nasza obejmuje największe i najszersze spektrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Na terenie krajowym Izba ściśle współpracuje z Krajową Radą Drobiarstwa, Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy i Polską Izbą Nasienną. Izba jest również członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Na forum międzynarodowym, Izba jest członkiem takich organizacji jak COCERAL(skupia firmy zbożowe) i FEFAC(producenci pasz) z siedzibami w Brukseli, gdzie przedstawiciele Izby zasiadają zarówno we władzach i komitetach obu organizacji, jak i biorą udział w pracach organów unijnych (Komitety Doradcze i Robocze).Izba zrzesza firmy i organizacje zajmujące się:

 • produkcją mieszanek, koncentratów paszowych, premiksów oraz dodatków paszowych,

 • produkcją konsumpcyjnych przetworów zbożowych (młyny, kaszarnie, makaroniarnie, słodownie),

 • przetwórstwem zbóż na cele konsumpcyjne,

 • handlem zbożem i surowcami paszowymi oraz olejami roślinnymi (firmy handlowe, przechowalnicze itd.),

 • przerobem nasion oleistych i produkcją tłuszczów,

 • produkcją biopaliw,

 • obsługą w/w sektorów (projektowanie, wykonawstwo inwestycji, doradztwo, ocena jakości, sprzęt laboratoryjny).


Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.
Izba liczy obecnie około 60 (liczba jest zmienna) firm członkowskich i prezentuje średnio ok. 60 % - 70 % potencjału polskiego rynku zbożowo-paszowego.


Misja:

 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą,

 • oddziaływanie na tworzenie i nowelizację przepisów branżowych,

 • podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego dla uzyskania wyższej efektywności i rentowności w branży,

 • świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych wszelkiej pomocy, ułatwiając prowadzenie działalaności gospodarczej ich zakładów,

 • prowadzenie działalaności szkoleniowej i wydawniczej,

 • tworzenie zespołów doradczych i komisji ekspertów,

 • współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi,

 • wydawanie opinii oraz wykonywanie opracowań technicznych i ekspertyz w sektorach objetych działalnością Izby.


Zadania i cele Izby:

 • reprezentacja i ochrona członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych,

 • opiniowanie programów rozwojowych branży zbożowej, paszowej i przetwórstwa zbożowego,

 • podejmowanie współpracy i współdziałania z pokrewnymi branżowo instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,

 • współtworzenie warunków dla pogłębiania stanu bieżącego zintegrowania z Unią Europejską,

 • tworzenie warunków do rozwoju polskich firm zbożowych, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych,

 • kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków Izby,

 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność członków Izby,

 • rozstrzyganie sporów na tle warunków dostaw przez własne Kolegium Arbitrów,

 • aktywne prowadzenie lobbingu we wszystkich sprawach merytorycznych z zakresu funkcjonowania Izby.


Co robimy w odniesieniu do:

Własnego środowiska:

 • opracowanie standardów jakościowych dla ziarna zbóż,

 • opracowanie wzorów kontraktów i umów handlowych dla podmiotów gospodarczych i handlujących zbożem,

 • arbitraż gospodarczy,

 • szkolenia członków,

 • wydawanie notatek informacyjnych oraz ocen i prognoz na rynku zbóż i pasz,

 • organizacja corocznych spotkań branżowych podsumowujących dany rok i inwentaryzujących główne problemy.


Rządu:

 • wydawanie opinii nt. decyzji rządowych dotyczących rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • występowanie z postulatami i dezyderatami dotyczącymi najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych - m.in. systemu podatkowego, ochrony własnego rynku, rozliczeń finansowych itd.,

 • współpraca z organami Administracji Rządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Rozbudowy i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych i inne).


Parlamentu:

 • udział w pracach zespołów i komisji parlamentarnych w kwestiach związanych z żywotnymi interesami członków Izby,

 • wydawanie opinii i ekspertyz obejmujących zagadnienia z rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • informowanie organów Parlamentu (szczególnie Komisji) o głównych problemach i zagrożeniach rynku zbożowego.


Unii Europejskiej:

 • delegowanie przedstawicieli Izby do organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń zagranicznych zajmujących się podobną działalnością. Obecnie jesteśmy członkami COCERAL (Europejskie Stowarzyszenie Handlowców Zbożami, Ryżem, Nasionami Oleistymi, Tłuszczami i innymi Produktami Rolnymi i FEFAC (Europejska Federacja Producentów Pasz),

 • udział w pracach przygotowawczych oraz opiniowaniu (za pośrednictwem COCERAL i FEFAC) zamierzeń i decyzji Komisji Europejskiej,

 • przygotowanie i opracowanie informacji dotyczących sektora zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego w krajach Unii,

 • opracowywanie informacji o polskim rynku zbożowym (zbiory, bilanse, itp.) dla potrzeb Organizacji Unijnych,

 • współpraca organizacyjna i merytoryczna z agendami Komisji Europejskiej na polskim rynku tj. głównie ARR.


Innych Organizacji:

 • tworzenie organizacyjne i merytoryczne płaszczyzn współpracy z organizacjami pokrewnymi gospodarczo (m.in. z Polską Izbą Nasienną, Stowarzyszeniem Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej),

 • stała współpraca z organizacjami pokrewnymi gospodarczo w ramach Rady Porozumienia (okresowe sprawozdania tej Rady):

- Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (Poznań),
- POLSUS - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (Opacz),
- Krajowa Rada Drobiarstwa (Warszawa),
- Polski Związek Hodowców i Producentów Drobiu (Warszawa),
- Krajowa Federacja Producentów Zbóż (Warszawa),
- Polski Związek Producentów Kukurydzy ( Poznań),
- Polska Izba Nasienna (Poznań).

 • przygotowywanie ocen raportów opisujących problemy na styku branż i ułatwiające współdziałanie i kooperację biznesową (wzory umów, standardy jakościowe, elementy systemu oceny jakości).

 • Otoczenia biznesowego, parlamentarnego, rządowego, medialnego:

 • Izba realizuje - przewodzi działaniom lobbingowym w celu ochrony interesu i poprawy warunków funkcjonowania szeroko rozumianego rynku zbożowego i rzepakowego (obrót i przechowalnictwo, przetwórstwo konsumpcyjne i paszowe).

WŁADZE IZBY:

Prezydent - Adam Tański

Wice Prezydent d/s Handlowych - Michał Dybał

    

Wice Prezydent d/s Młynarskich Arkadiusz Barylski

    

Wice Prezydent d/s Paszowych Wojciech Zarzycki

    


Szefowie Zespołów:

Szef Zespołu Handlowego – Krzysztof Gwiazda
Szef Zespołu Młynarskiego
Marcin Nowakowski
Szef Zespołu Paszowego
Wojciech KalickiRADA IZBY:

    
Blackburn Blaine
Gwiazda Krzysztof
Ilków Wiesław  
Jaskowski Michał
Kalicki Wojciech  
Kiepurska Magdalena  
Kozakiewicz Jolanta
Kutzias Dariusz
Marchwiński Grzegorz
Markisz Mariusz  
Nieścier Jarosław
Nowakowski Marcin
Pasalski Tomasz  
Rothkaehl Jadwiga
Sajkiewicz Stefan
Stępień Adam  
Śliwa Józef

Zaleski Adam
KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący:
Joanna Żuchniewicz 22 313-07-88

Duda Rafał 22 546-01-00
Główczyński Cezary 46 854-11-06


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący: Kulicki
Jerzy 667-6701-580

Ohler Zbigniew 58 350-94-44
Skopińska Elżbieta 22 742-00-46
Staniszkis Andrzej 22 853-45-80


BIURO IZBY:

Sekretarz Generalny – Dyrektor Biura: Anna Zymerman


Pracownicy:
Michał Borowiecki
Anna Kołodziej
Ewa Rejchel

Lista członków Izby
LP

Firma/Company

Kod/
Post Code

Miasto/
City

Adres/
Address

Telefon/
Phone

Fax/Fax

1

ADIFEED Sp. z o.o.

02-201

Warszawa

Ul. Opaczewska 43

22 531-38-60

22 531-38-70

2
ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o.64-500       
Szamotułyul. Chrobrego 21961 29-29-300     697 086 40561 29 29 385
3
Agrii Polska        Sp. z o.o.
60-650
Poznań
ul. Obornicka  233
61 842-94-66 81 749-03-21

61 842-94-67
4

Agrifirm Polska Sp. z o.o.

64-500

Szamotuły

Ul. Bolesława Chrobrego 52

61 293-19-70

61 292-23-69

5

AGRI PLUS Sp. z o.o.

60-324

Poznań

ul. Marcelińska 92/94

61 665-79-60

61 665-79-61

6

AGROFERT Polska Sp. z o.o.

43-400

Cieszyn

ul. Bobrecka 27

512-018-348

7

Agrolok Sp. z o.o.

87-400

Golub Dobrzyń

ul. Dworcowa 4

56 682-37-00

56 682-37-09

8


AL.-SAMER Sp. z o.o.
Adres do koresondencji

00-493
78-500

Warszawa
Drawsko Pomorskie

ul. B.Prusa
ul.Słoneczna 5

94 363-20-91

94 363-20-92

9
ATR- Agrohandel Sp. z o.o.
73-110
Stargard
Ul.Podmiejska 1
91 47-13-756
91 47-13-755
10

Baltic Control Poland Ltd. Sp. z o.o.

81-334

Gdynia

ul. Polska 41

58 627-46-33

58 627-46-03

11

Berg + Schmidt Polska Sp. z o.o.

60-212

Poznań

ul. Potworowskiego 3/1

61 865 28 67

61 864-21-15

12
BST BROKERS Sp. z o.o. Sp. K.
80-747
Gdańsk
ul. Toruńska 18 C lok. G
58 573 51 61
58 526 12 26
13

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

02-796

Warszawa

ul. Migdałowa  4

22 549-04-00

22 549-04-10

14

Cargill Poland Sp. z o.o.

02-675

Warszawa

ul. Wołoska 22

22 546-01-60
22 546-01-68

22 546-01-99

a

Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w  Bieganowie

69-108

Cybinka

Bieganów  2

68 391-14-47

68 391-14-83

b

Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Sierpcu

09-200

Sierpc

ul. Browarna 3

24 275-87-00

24 275-87-49

c

Cargill Poland Sp. z o.o.  Oddział w Kiszkowie

62-280

Kiszkowo

ul. Rolna  2/4

61 42-49-100

61 42-49-101

15

CEFETRA  Polska Sp. z o.o.

81-364

Gdynia

ul. 10-go Lutego 16

58 78-20-450

58 78-19-784

a

Cefetra Polska Sp. z o.o. Oddział Dobre Miasto

11-040

Dobre Miasto

ul. Spichrzowa 15

89 616-35-80

89 616-35-83

16
CGFP Sp. z o.o.
86-014
Sicienko

52 3815 489,
22 3815 596
22 3815 493


17

Contractus Sp. z o.o. Warszawa

02-703

Warszawa

ul. Bukowińska 24a/58

22 847-54-85

22 847-54-88

18

DAKU International Sp. z o.o.

02-933

Warszawa

ul. Okrężna 83

22 742-00-46

22 651-83-66

19

DE HEUS Sp. z o.o

99-100

Łęczyca

ul. Lotnicza 21b

24 721-04-00

24 721-04-04

20
DELACON  POLSKA Sp. z o.o.       
05-500
Piaseczno       
ul. Nowa 17,Stara Iwiczna  
22 717-56-56       
22 717-56-58
21
DONAU SOJA
01-010
Wien
Wiesingerstrasse 6/9
43/1/512-17-44 48/60/490-2130

22
ECCO AGRO Sp. z o. o. 40-101 Katowice
ul. Chorzowska 6


23

Ekoplon S.A.

28-225

Szydłów

Grabki Duże 82

41 354-51-69

41 312-10-89

24
Elanco Animal Health - Eli Lilly Polska Sp. z o o
02-092       
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 18A
22 440-33-93
22 440-35-50
25

Elewarr Sp. z o.o.

03-301

Warszawa

ul. Jagiellońska 78

22 622-13-31

22 622-94-07

26

EUROLPOL Sp. z o.o.

96-300

Żyrardów

ul. Jaktorowska 15 a

46 854-11-06

46 855-26-03

27

Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

62-065

Grodzisk Wielkopolski

ul. Gorzelniana 4

61 444-57-75

61 444-57-75

28

Glencore Polska Sp. z o.o.

80-266

Gdańsk

ul. Grunwaldzka 186

58 345-17-07

58 345-17-06

29

Golpasz S.A.

87-400

Golub-Dobrzyń

ul. PTTK 50

56 683-51-11

56 683-51-17

30
Gospodarstwo Produkcji Rolnej    "CENTRALA NASIENNA" Sp. z o.o.       
13-100
     Nidzica       
     ul. Kolejowa 21       
89 625-24-58
89 625-24-67
31

Gustav Kindt GmbH Przedstawiciel w Polsce Adres do korespondencji:  Gustav Kindt

Sp. z o.o.

87-400

Golub Dobrzyń

ul. Pod Arkadami 8

56 683-30-02

56 683-20-05

32

Huvepharma Polska  Sp. z o.o.

01-048

Warszawa

ul. Smocza 27

22 831-10-80

22 831-05-34

33

Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego

32-083

Balice

ul. Krakowska 1

12 357-28-00

12 285-67-33

34
     J.S.Hamilton Poland S.A.       
     81-571
     Gdynia       
     ul. Chwaszczyńska 180       
     (58) 766-99-00       
     766-99-01       
35

KEMIN POLAND Sp. z o.o

02-785

Warszawa

ul. Puławska 303

22 549-48-63

22 549-48-65

36

Lloyds Register (Polska) Sp. z o.o.
Biuo Certyfikacju Systemów Zarządzania

81-759

Sopot

ul. Grunwaldzka 12 -16

58 555-75-05

58 555-75-01

37

Louis Dreyfus Commodities Polska
Sp. z o.o

00-728

Warszawa

ul. Bobrowiecka 1

22 869-08-20
22 559-08-00

22 869-91-25

38
MNO Factory MARCIN NOWICKI 64-600 Oborniki Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 59


39

NOACK POLEN Sp. z o.o.

02-954

Warszawa

ul. Królowej Marysieńki 50

22 853-45-80

22 853-77-26

40

NOBA Poland Sp. z o.o.

81-805

Sopot

ul. Podjazd 1 m2

603-743-344

41
NUTRIPOL  Sp. z o.o.
11-015
Olsztynek
ul. Mierkowska 1/4
89 544-36-00
89 544-36-30
42
OT LOGISTICS S.A.
70-653
Szczecin
ul. Zbożowa 4  
91 425-73-00
697 981 317       

     91 425-73-58       
43

Polcargo International Sp. z o.o.
w Szczecinie

70-900

Szczecin

ul. Henryka Pobożnego 5

91 434-33-68

91 488-20-36

44

POLMASS  S.A.

85-719

Bydgoszcz

ul.Fordońska 40

52 375-04-10
do 15

22 375-04-16

45

Polskie Młyny S.A

01-303

Warszawa

ul. Połczyńska 97 A

22 814-03-25

22 814-02-18

46

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

00-131

Warszawa

ul. Grzybowska 2 lok. 49

22 313-07-88

22 436-39-66

47

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "KROM" Barbara Krom

19-325

Straduny

ul. 1 Maja 4

87 619-66-84

87 619-66-84

48

Przedsiębiorstwo Zbożowo- Młynarskie
"PZZ"  w Stoisławiu S.A.

76-031

Mścice

Stoisław 11

94 345-59-00

94 345-59-92

49
Rola Sp. z o.o.
77-300
Człuchów
ul. Słowackiego 19
59 83-42-211       
     59 83-43-955       
50

Schaap-Pol Spółka z o.o.

84-100

Puck,  Połczyno

ul. Gdańska 22

58 673-81-08

58 673-82-77

51

SGS Polska Sp. z o.o

01-233

Warszawa

ul.Bema 83

22 329-22-22

22 329-22-20

a

SGS Polska Sp. z o.o.  Oddział Gdynia

81-369

Gdynia

ul. Derdowskiego 7

58 661-07-12
58 661-07-00

58 661-07-07

b

SGS Polska Sp. z o.o.  Oddział Szczecin

70-606

Szczecin

ul. Hryniewieckego 27

91 430-89-24

91 430-89-24

52

Słodownia Soufflet Polska  Sp. z o. o

61-285

Poznań

ul. Szwajcarska 13

61 650-10-54
61 650-10-66

61 650-10-55

53
Sodrugestvo Polska Sp .z o. o.
80-819
Gdańsk
ul. Okopowa 7
58 731-13-43
58 731-13-45
54

Stowarzyszenie Młynarzy
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

00-246
02-532    Biuro

Warszawa

ul. Miodowa 14
ul. Rakowiecka 36

22 606-38-45
22 849-04-03

22 849-06-43

55

Thegra Poland Sp. z o.o. Warszawa

00-848

Warszawa

ul. Żelazna 59

22 455-94-00

22 455-94-01

56
Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.       
     05-825
     Grodzisk Mazowieckiul. Chrzanowska 21/2522 755-02-00       
22 755-02-01       
57

UNEX Sp. z o.o.

28-869

Lublin

ul. Beskidzka 51 A

81 743-36-75
81 742-96-66

81 747-82-25

58

Zakłady Młynarskie "Polskie Zakłady Zbożowe" Sp. z o.o. w Świeciu

86-105

Świecie

ul. Fabryczna 2

52 331-33-71

52 331-20-31

59

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica"  S.A.

88-150

Kruszwica

ul. Niepodległości 42

52 35-35-100

52 35-15-199

60

Zbigniew Ohler

80-176

Gdańsk

ul. Sympatyczna 6 lok nr. 1

58 350-94-44

58 739-10-90


Członkowie
Stowarzyszeni

1

Joint Stock Company
"Galinta ir partnerai"

LT
46336

Kaunas Lithuania

Veiveriu 51 c

(+)37 037-308540

(+)37 037- 390228

2

Anitox Ltd.

Northants
NN6 OHJ
United Kingdom

80 Main Road Earls Barton

(+) 44 1604 811228

(+) 44 1604 811013

Warunki członkostwa w Izbie

Aby zostać naszym członkiem należy czytelnie wypełnić następujące dokumenty:


a następnie odesłać je na nas adres pocztowy:

 Izba Zbożowo-Paszowa
Ul. Grzybowska 2/49
00-131 Warszawa


Jednorazowe wpisowe wynosi:   500 zł
Podstawowa składka miesięczna:  300 zł (3.600 zł rocznie)
Składka branżowa dla członków Zespołów Branżowych ustalana w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży.

Główne Produkty Izby:

Informacyjne:

 • notatki sygnalne wydawane w cyklu tygodniowym informujące o aktualnym stanie rynku zbożowego (skup, ilości, ceny),

 • okresowe oceny rynku zbożowego w sezonie gospodarczym (szacunki zbioru zbóż, główne elementy podażowo-popytowe, kształtowanie się cen, prognozy, wnioski),

 • bieżąca obsługa informacyjna w zakresie nowych przepisów prawnych w Polsce i w UE oraz ich projekty.


Formalno-merytoryczne:

 • wzory umów,

 • systemy oceny jakości,

 • standardy jakości.


Członkowie systematycznie otrzymują informacje rynkowe w postaci:

 • notatki sygnalnej,

 • bieżącej korespondencji ogólnej oraz zespołowej.


Kolegium Arbitrów

Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje od dwóch kadencji reaktywowane Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towarów rolnych.

Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna – sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy.


BIURO:  Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej
              Ul. Grzybowska 2/49
              00-131 WarszawaRegulamin Kolegium Arbitrów

Skład Kolegium Arbitrów

Polskie Ogólne Warunki nr 1 w Handlu Zbożem,  Nasionami Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz

Liczba odwiedzin

Wróć do spisu treści